Абонент - Абонент – абоненттик номур бөлүп берүү менен электрбайланыш кызматтарын көрсөтүүгө келишим түзүлгөн жеке же юридикалык жак.

Абоненттик номур  - абонент менен электрбайланыш кызматтарын көрсөтүүгө келишим түзгөн учурда, телефондук тармакка кошулган абоненттик жалганыч (абоненттик) түзүлүш экинчи абоненттик жалганыч менен кошулганда идентификациялай турган номур.

Тейлөөнүн автоматтык тутуму  - телефонисттин жардамысыз телефондук кошулуу жолу. Колдонуучу чакырыла турган абоненттик түзүлүш менен кошулуу үчүн номурду өз алдынча алат

Заказдык система  - Телефон кошулуусу телефонисттин жардамы менен жүргүзүлөт

Кошулууга заказ берүү  (заказ) - колдонуучунун телефон кошулуусун орнотуу талабы

Байланыш операторунун аракеттенүү зонасы - – байланыш оператору лицензиясына жараша байланыш кызматын көрсөтүү аймагы.

Телефон станциясынын аракеттенүү аймагы - ушул станцияга кошулган магистралдык, бөлүштүрүү тармактарынын кабелдик (аба) чубалгылары жайгашкан аймак

Жергиликтүү телефон байланышы  - бир калктуу пунктта же административдик аймактын чегинде жайгашкан колдонуучулар ортосундагы кошулуу

Жалганчу жабдык  (абоненттик жабдык) - электрбайланыш тармагына абоненттик чубалгылар же өткөргүч аркылуу түз же кыйыр кошулган, жипче-оптикалык жана электромагниттик түзүлүштөр аркылуу кошулган, колдонуучу алардын жардамы менен маалыматты алып, өзгөртө алган жана бере алган техникалык каржаттар же түзүлүштөр

Электрбайланыш оператору  - электрбайланыш тармагын эксплуатациялоочу кайсы гана болбосун юридикалык же жеке жак

Телефон байланыш кызматын убакыттап төлөө системасы  - абоненттин белгиленген (эсептелген) мезгилде абоненттин маалымат берүү жана телефон байланышынын башка кызматтарын алуу үчүн телефон тармагынын чубалгылары жана жабдуулары колдонулган убакыттагы төлөө системасы эсептелет

Колдонуучу - телефон байланышын көрсөтүү келишиминин негизинде телефон байланыш кызматын колдонгон жеке же юридикалык жак.

Абоненттик түзүлүштөрдү кошуунун кошоктошкон схемасы - ар бири кезектешип иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ, эки абоненттик түзүлүштүн бир абоненттик чубалгыга кошуу ыкмасы

Телефон байланышы  - маалымат алмашуу үчүн, анын ичинен телефон аппараттары аркылуу сүйлөшүү жүргүзгөнгө артыкчылык берилген электрбайланышынын бир түрү

Телефон тармагы  - электр байланыш кызматын көрсөтүүгө багытталган техникалык түзүлүштөрдүн жана жабдуулардын топтому

Телефон кошулуусу  - маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылган, эки абоненттик түзүлүштүн ортосундагы байланыш

Телефон станциясы  -жабдыктардан, башкаруу, коммутация жана белги берүү каржаттарынын жардамы менен телефон кошулуусун камсыз кылган телефон тармагынын бөлүгү

Телефондоштурулган имарат  - электр байланыш кызматын көрсөтүү келишимине ылайык телефон тармагына кошулган абоненттик түзүлүш орнотулган имарат

Электрбайланыш кызматын көрсөтүүгө келишим түзүү үчүн техникалык мүмкүнчүлүк  - технологиялык нормаларга ылайык телефон станциясындагы бош номурлар жана абоненттик чубалгылар

Электрдик байланыш  (электрбайланыш)– зым, радио-, оптикалык же башка электромагниттик түзүлүштөрдүн жардамы менен кандай гана болбосун белгилерди, тексттерди, сүрөттөрдү, үн же маалымат берүү же алуу.