1. Маалыматтык чууга тоскоолдук (спам)

Тармактын кеңейиши, колдонуучулардын негизги проблемасы катары маалыматтын көптүгүнө алып келди. Ошондуктан, тармактык коомчулук, колдонуучу сурабаган/керексиз маалыматка бөгөт коё турган, атайын эрежелерди иштеп чыккан.  Алып айтсак, кийинкилер орунсуз:

1.1. Электрондук дарек жана башка маалымат алмашуу каражаттарынын жардамы менен массалык билдирүүлөрдү жөнөтүү (SMS, IRC д.у.с. күтүүсүз билдирүүлөрдү жеткирүү кызматтарын кошкондо), же кабыл алуучулардын ачык эле же электрондук даректин же башка маалымат алмаша турган өздүк тутумдун даректеринин ачык жарыяланышы кандайдыр бир массалык билдирүүлөрдүн тизмесине киргизүү үчүн негиз боло албайт. Ар кандай жол менен алынган (веб-форма аркылуу, же жазылуу роботу аркылуу) даректи кандайдыр бир массалык жиберүүлөрдү аткаруучу тизмеге кошуу, дарек тизмеге даректин ээсинин гана өз ыктыяры менен гана кошууну кепил кылган шартта, жазылууну тастыктоочу тиешелүү техникалык процедуралардын негизинде жүргүзүлөт. Жазылууну тастыктоо процедурасы даректин үчүнчү жактардын демилгеси менен (б.а. даректин ээси эмес) жиберүүлөрдүн ( бир жолку же такай) тизмесине түшүп калуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарышы керек.
Ар бир жазылуучунун жиберүүлөрдүн тизмесинен чыгууну каалаган учурда эч бир кыйынчылыксыз чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү болушу абзел. Мындай учурларда тизмеден чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү даректердин ээлеринин эркине каршы тизмеге киргизүүнүн себеби боло албайт.

1.2. Кат алуучунун алдын-ала уруксаты жок тиркелген жана/же чоң көлөмдөгү файлы бар электрондук каттарды жөнөтүүгө.

1.3. Рекламалык, коммерциялык же үгүттөө мүнөздөгү, орой жана кемсинткен сөздөрдү жана сүйдөмдөрдү камтыган электрондук каттарды жана билдирүүлөрдү (анын ичинде бир жолку) жиберилген билдирүүлөрдү (же алуучунун өз демилгеси менен); алган билдирүүлөрдү дареги белгилүү жана жеткиликтүү болгон колдонуучуларга жиберип коюуга суранычтарды (chain letters); даректердин ээсиненин жана/же стандарттары койгон жеке эмес («ролдук») даректерди колдонууга.

1.4. Кайсы гана болбосун электрондук конференцияларда конференциянын тематикасына дал келбеген билдирүүлөрдү жайгаштырууга (off-topic). Бул жерде жана мындан ары конференция деп Usenet телеконференцияларын (жаңылыктар тайпасы) жана башка конференцияларды, форумдарды жана жөнөтүү тизмелери туюндурулат.

1.5. Кайсы гана болбосун конференцияларда, конференциянын эрежелери уруксат эткен же конференциянын ээлери же администраторлору менен алдын-ала макулдашылган учурлардан башка учурларда жарнамалык, коммерциялык жана үгүттөө мүнөзүндөгү билдирүүлөрдү жайгаштырууга.

1.6. Конференциялардын эрежелери түздөн-түз уруксат эткенде же конференциянын ээлери же администраторлору менен алдын-ала макулдашылган учурлардан башка учурларда кайсы гана болбосун конференцияларда тиркелген файлдары бар макалаларды жайгаштырууга.

1.7. Мурдатан мындай категориядагы билдирүүлөрдү же ушул жиберүүчүдөн кабыл алууну каалабагандыгы тууралуу билдирүүлөрдү жиберген колдонуучуларга.

1.8. Жогорудагы аталган аракеттерди жасоодо, тармактын кайсы гана точкасынан аракеттер жасалганына карабай, контакттык координат катары менчик же сунуш эткен маалыматтык ресурстарды (почта жащиги, электрондук дарек, WWW беттерин ж.б.у.с.) колдонууга.

1.9. Спам (spam support service) жиберүүлөрүнүн техникалык колдоону камсыздоо боюнча аракеттерин ишке ашыруу: маалымат ресурстарынын ичиндегини сканерлеп, электрондук даректерди жана башка билдирүүлөрдү жеткирүү кызматтарынын даректерин чогултуу максатында; спамдарды таратуу үчүн программалык камсыздоону жайылтуу; түзүү, текшерүү, камсыздоо же электрондук даректерди жана башка билдирүүлөрдү жеткирүү кызматтарынын даректерин (электрондук даректердин ээлери аларды мындай маалымат базасына киргизүүгө өздөрү уруксат берген учурлардан башка учурларда; даректи ачык жарыялоо мындай макулдук болуп эсептелбейт).

2. Санкцияланбаган кирүүгө жана тармактык атакаларга бөгөт коюу

Тармактык ресурстарга санкцияланбаган кирүү аракеттерин жана тармактык атака жасоого, тармактык ресурстарга атака жасоо ресурстун ээси же администратору тарабынан уруксат этилген учурлардан башка учурларда, тыюу салынат. Анын ичинде тыюу салынат:

2.1. Колдонуучуга тиешеси жок Тармактын элементтеринин (компьютерлердин, башка жабдыктардын жана программалык камсыздоонун) нормалдуу иштешин бузууга багытталган аракеттер.

2.2. Тармактык ресурстарга(компьютерлердин, башка жабдыктардын жана программалык камсыздоонун) санкцияланбаган кирүүнү камсыздоого багытталган, андан кийин да кирүүгө, ошондой эле программалык камсыздоонун ээси же администраторунун макулдашуусуз программалык камсыздоону же маалыматты модификациялоого же жоготууга багытталган иш-аракеттер.Санкцияланбаган кирүү деп ресурстун ээсинин кирүү жолунан айырмаланган ыкма эсептелет.

2.3. Тармактын компьютерлерине же жабдыктарына, ошол компьютерлерге жана жабдыктарга мите жүк жаратуучу, ошондой эле тармак аралык участкалар, тармактардын байланышын текшерүү үчүн жана алардын кээ бир элементтерине керек болгон кичинекей көлөмдөн ашкан мааниси жана пайдасы жок маалыматтарды берүү.

2.4. Тармактын ички структурасын билүү максатында тармактын түйүндөрүн скаренлөө боюнча, ачык порттордун тизмесин ж.б. штаттык техникалык иш-чараларды өткөрүүгө керек болгон, ушул документтин 2.1. жана 2.2. пункттарын бузуу максатын көздөбөгөн иш-аракеттер.

3. Ресурстардын ээлери орноткон эрежелерди сактоо.

Ар бир Тармактын маалымат же техникалык ресурсунун ээси ошол ресурстардын өздүк колдонуу эрежелерин орнотууга ээ.
Ресурстарды колдонуу эрежелери же алардын таянычы (ссылка) ошол ресурстардын ээлери же администраторлору тарабынан ресурстарга кошулган жерде көрсөтүлөт жана ал ресурстарды колдонуучулар тарабынан аткарылууга сөзсүз тийиш. Эрежелер жеткиликтүү болуп, колдонуучулардын ар кайсы катмарын эске алуу менен жазылышы тийиш.
Ресурстардын ээлери орноткон эрежелер башка ресурстардын ээлеринин укугун бузбашы керек же башка ресурстарды кыянаттык менен пайдаланууга алып келбеши керек.
Колдонуучу ресурсту колдонуу эрежелерин сактоого тийиш же аны колдонуудан токтоосуз баш тартышы керек.
Эгерде ресурстун ээси орноткон эрежелер ушул документтин кайсы бир пункттарына карама-каршы келсе, анда башка ресурстарды колдонууга карама-каршы болбогон, ресурстун ээси орноткон эрежелер боюча жүргүзүлөт. Эгерде ресурстардын тайпасынын ээси ресурстун бөлүгүнө гана карата эреже орноткон болсо, анда ушул документтеги эрежелер боюнча жүргүзүлөт.

4. Бурмалоону болтурбоо

Тармактын ресурстардын бир топ бөлүгү колдонуучуну тастыктоо (идентификациял) талап кылбайт жана жашыруун колдонууну уруксат этет. Бирок, кээ бир учурларда колдонуучунун өзүн жана тармакка кирүү үчүн пайдаланган жабдууларды тастыктоосу (идентификация) тийиш.  Мындай учурларда колдонуучуга тыюу салынат:

4.1.  Үчүнчү жактар тастыктоо маалыматтарын (аттарын, даректерин, телефондорун ж.б.) колдонууга уруксат берген учурлардан башка учурларда аларды колдонууга.

4.2. Тармакка маалымат берүүдө өзүнүн IP-дарегин жана башка тармактык протоколдордо колдонуучу даректерди фальсификациялоого.

4.3. Электрондук кат жана башка билдирүүлөрдү жибергенде жок даректерди колдонууга.

4.4. Өздүк тастыкттоо маалыматтарына шалаакылык менен мамиле кылууга (алып айтканда паролдорду жана башка авторолушуп кире турган коддорго).

5. Өздүк ресурстарды күүлөө

Интернет тармагында иштөөдө колдонуучу анын толук кандуу катышуучусу болуп эсептелип, колдонуучуга тиешелүү тармактык ресурстарды үчүнчү жактар тарабынан колдонууга шарт түзөт. Ушуга байланыштуу ресурстарды абийирсиз колдонууга бөгөт кое турган өз ресурстарынын күүлөөсүн боюнча тиешелүү иш-чараларды көрүүгө тийиш, ал эми мындай учурлар кездешкен учурларда токтоосуз иш-чараларды көрүүгө тийиш.

Тармактык ресурстардын потенциалдык проблемасынын мисалы болуп:

электрондук даректин ачык ретрансляторлору (open SMTP-relays);
жалпыга жеткиликтүү авторлоштурулбаган жаңылык серверлери (конференциялардын, тайпалардын);
үчүнчү жактарга авторлошпой эле чыгуу булагын жашыруу мүмкүнчүлүгү бар каражаттар (ачык прокси-серверлер ж.б.д.у.с.);
smurf тибиндеги атакаларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк бере турган жалпыга жеткиликтүү кеңири уктурулуучу локалдык тармактардын даректери;
жазылууну тастыктоо же кайра болтурбоо ишенчиликтүү механизми болбогон электрондук тизмелер эсептелет.